آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید تاکسی سوار شده اید ، نشانة لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای دوست داشتنی است . ۲ـ اگر ببینید هنگام شب با دیگران سوار تاکسی می شوید ، علامت آن است که می خواهید رازی را از دوستان خود پنهان کنید . ۳ـ اگر با زنی سوار تاکسی  – ادامه تعبیر خواب تاکسی…

نرم افزار مدت تماس