آنلی بیتون می‏گوید: دیدن تار عنکبوت در خواب ، نشانة آن است که معاشرینی دلپدیر خواهید داشت و پا به ماجرایی شیرین خواهید گذاشت .

نرم افزار محاسبه سن