آنلی بیتون می‏گوید: دیدن تاریخ در خواب، بیانگر آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید.

فال تاروت اندروید