ليلا برايت می ‏گويد: اگر خواب ببينيد كه بازرگان هستيد، بيانگر پيشرفت در امور شغلى است. اگر در خواب بازرگانى را ببينيد، علامت آن است كه در انجام كارها موفقيت حاصل می كنيد

فال تاروت اندروید