درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما بي مصرف و بيكاره هستيد : يك دورة خوب شروع مي شود . افراد مورد علاقه تان بي مصرف هستند : فرد مورد علاقه تان شما را ترك مي كند. يك مرد خواب ببيند كه بي مصرف است : او در عشق ناكام خواهد ماند. يك زن خواب  – ادامه تعبیر خواب بی مصرف…

فال تاروت اندروید