روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

بینی

بینی

حضرت دانيال گويد: بيني در خواب، دليل بر جاه و منزلت است و هر زيان و نقصان كه در وي بيند، دليل قدر وجاه بيننده است. اگر بيند كه بيني او كوتاه شده است، دليل بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بيند كه بيني او افتاده بود، دليل كه از جاه ومنزلت بيفتد. اگر  – ادامه تعبیر خواب بینی…

طالع بینی باستان

آب بيني

حضرت دانيال گويد: آب بيني، دليل بر فرزند كند. اگر بيند آب از بيني او همي آمد، دليل كند كه وي را فرزند آيد اگر بيند كه از بيني او خل بيرون آمد همين دليل كند .   ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از بيني او آب همي فرود آيد، دليل كند كه وامش  – ادامه تعبیر خواب آب بيني…

فال تاروت اندروید