ليلا برايت مى‏گويد: استشمام بوهاى خوب در خواب، بيانگر داشتن لحظات خوب است. و استشمام بوهاى بد در خواب، بيانگر غم و ناراحتى است.

طالع بینی باستان