آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن بازى بولينگ در خواب، بيانگر از دست دادن موقعيت‏هاى مناسب است. ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه توپ بولينگ را پرتاب مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه بايد در انجام كارهايتان دقت بيشترى نماييد تا دچار ضرر نشويد، اگر در خواب ببينيد كه توپ‏هاى بولينگ در حال افتادن است، علامت  – ادامه تعبیر خواب بولينگ…

نرم افزار مدت تماس