روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

به تعبیر امام صادق

استغفار

بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي عزوجل.   محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در خواب استغفار مي كرد، دليل است ايزد بر او مال و فرزندان ارزاني دارد.   حضرت امام جعفر صادق فرمايد: استغفار كردن درخواب چهار وجه بود. اول: مال، دوم: فرزند، سوم: آمرزش از حق  – ادامه تعبیر خواب استغفار…

نرم افزار محاسبه سن

آبنوس

محمد بن سيرين گويد: ديدن آبنوس در خواب، مردي بود كه در كار خويش سخت و محكم، اما توانگر و بخيل بود و از وي چيزي به كس نرسد   ابراهيم كرماني گويد: آبنوس در خواب، زني بود هم بر اين صنعت كه ياد كرده شد.   حضرت امام جعفر صادق فرمايد: آبنوس در خواب،دلالت  – ادامه تعبیر خواب آبنوس…

فال تاروت اندروید