روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

به تعبیر ابن سیرین

اسفناج

محمد بن سيرين گويد: ديدن اسفناج در خواب، دليل غم و انديشه بود و خوردن وي، دليل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بيند به گوشت پخته بود و روغن و از او همي خورد، دليل و منفعت كند بر قدر آن چه خورده بود.   ليلا برايت میگويد: ديدن اسفناج در  – ادامه تعبیر خواب اسفناج…

نرم افزار مدت تماس

اسرافيل

ابن سيرين گويد : اگر اسرافيل را به خواب بيند چنانکه صورت اوست دليل کند که قوّت و بزرگي يابد وعالم و دانا گردد و در آن ديار ايمني بود اگر بيند که اسرافيل صور در دست داشت دليل بر محنت و بلا وفتنه بود زيرا که او را امر است از خداي تعالي به  – ادامه تعبیر خواب اسرافيل…

نرم افزار محاسبه سن

استغفار

بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي عزوجل.   محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در خواب استغفار مي كرد، دليل است ايزد بر او مال و فرزندان ارزاني دارد.   حضرت امام جعفر صادق فرمايد: استغفار كردن درخواب چهار وجه بود. اول: مال، دوم: فرزند، سوم: آمرزش از حق  – ادامه تعبیر خواب استغفار…

فال تاروت اندروید

آتشکده

محمدبن سيرين گويد: آتشكده به خواب، جايگاه مكروه بود.   ابراهيم كرماني گويد: آتشكده جايگاه مردم احمق و خالي بود. اگر بيند كه در آتشكده رفت و از آنجا چيزي به وي رسيد، دليل كند كه آن مقدار مذلت و خواري به وي رسد، ليكن از بدي برهد و سرانجام پشيماني خورد.

نرم افزار محاسبه سن

آب و هوا

محمدبن سيرين گويد: اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز ديد غله و نباتات بسيار است. اگر هوا پر گرد و سرد بيند پادشاه بيگانه در آن موضع در آيد و رنج رساند.   آنلي بيتون مى‏گويد: روي هم رفته ، ديدن آب و هواي محل و منطقه اي در خواب ، دلالت  – ادامه تعبیر خواب آب و هوا…

طالع بینی باستان

آبنوس

محمد بن سيرين گويد: ديدن آبنوس در خواب، مردي بود كه در كار خويش سخت و محكم، اما توانگر و بخيل بود و از وي چيزي به كس نرسد   ابراهيم كرماني گويد: آبنوس در خواب، زني بود هم بر اين صنعت كه ياد كرده شد.   حضرت امام جعفر صادق فرمايد: آبنوس در خواب،دلالت  – ادامه تعبیر خواب آبنوس…

فال تاروت اندروید