شرف شمس

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

به تعبیر ابن سیرین

اسفناج

محمد بن سيرين گويد:

ديدن اسفناج در خواب، دليل غم و انديشه بود و خوردن وي، دليل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بيند به گوشت پخته بود و روغن و از او همي خورد، دليل و منفعت كند بر قدر آن چه خورده بود.

 

ليلا برايت میگويد:

ديدن اسفناج در خواب، نشانه‏ى سلامتى كامل است.

عطر ماه تولد

اسرافيل

ابن سيرين گويد :

اگر اسرافيل را به خواب بيند چنانکه صورت اوست دليل کند که قوّت و بزرگي يابد وعالم و دانا گردد و در آن ديار ايمني بود اگر بيند که اسرافيل صور در دست داشت دليل بر محنت و بلا وفتنه بود زيرا که او را امر است از خداي تعالي به دميدن صور هرجا که دميدن صور پيدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود چنانکه حق تعالي مي فرمايد (و در «صور» دميده مي‌شود، پس همه کساني که در آسمانها و زمينند مي‌ميرند، مگر کساني که خدا بخواهد؛ سپس بار ديگر در «صور» دميده مي‌شود، ناگهان همگي به پا مي‌خيزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند.) زمر ۶۹ اگر که اسرا فيل صور را در دست داشت و در شهري بود و نمي ديد دليل کند که در آن شهر بيم و ترس افتد اگر بيند که اسرافيل به خشم در وي نگاه کرد دليل کند که پادشاه آن ديار بر وي خشم کند

 

کرماني گويد :

اگر اسرافيل را اندوهگين بيند که در صور همي دميد چنانکه او صور همي شنود دليل که در آن سر زمين مرگ بسيار بود اگر بيند اسرافيل صور همي داشت دليل کند که در آن زمين عدل و داد وايمني و ظالمان هلاک گردند اگر اسرافيل گشاده رو بود و شادمان و در وي نگاه کرد دليل کند که از جانب پادشاه خير و ايمني بود اگر بيند که اسرافيل او را نامه مهر کرده داد دليل که اجلش نزديک باشد اگر بيند که اسرافيل او را بانگ مي زد وناپديد گرديد دليل که او را از پادشاه زيان و مضرّت رسد

جوک های شیرازی

استغفار

بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي عزوجل.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه در خواب استغفار مي كرد، دليل است ايزد بر او مال و فرزندان ارزاني دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

استغفار كردن درخواب چهار وجه بود.

اول: مال،

دوم: فرزند،

سوم: آمرزش از حق تعالي،

چهارم: توبه كردن از گناهان.

شرف شمس

آتشکده

محمدبن سيرين گويد:

آتشكده به خواب، جايگاه مكروه بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

آتشكده جايگاه مردم احمق و خالي بود. اگر بيند كه در آتشكده رفت و از آنجا چيزي به وي رسيد، دليل كند كه آن مقدار مذلت و خواري به وي رسد، ليكن از بدي برهد و سرانجام پشيماني خورد.

گوشواره فرانسوی

آب و هوا

محمدبن سيرين گويد:

اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز ديد غله و نباتات بسيار است. اگر هوا پر گرد و سرد بيند پادشاه بيگانه در آن موضع در آيد و رنج رساند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

روي هم رفته ، ديدن آب و هواي محل و منطقه اي در خواب ، دلالت بر اتفاق هاي ناگوار براي بينندة خواب دارد .

اگر در خواب احساس كنيد ، در هوايي سرد بسر مي بريد ، معنايش اين است كه در امور كار و روابط خانوادگي دجار اخلال و اختلاف خواهيد شد .

اگر خواب ببينيد تحت تأثير رطو بت هوا قرار گرفته ايد ، علامت آن است كه خوش بيني شما نسبت به آينده درست نخواهد بو د ، و بدبختي به شما رو خواهد آورد .

اگر در خواب ببينيد كه تحت تأثير رطوبت و دماى هوا قرار گرفته‏ايد، نشانه‏ى آن است كه آينده روشن و خوبى نخواهيد داشت و بدبختى به شما روى مى‏آورد. تنفس در هواى گرم، علامت آن است كه به خاطر گناهى كه مرتكب شده‏ايد، رنج خواهيد برد. ديدن آب و هوا در خواب، به معنى آن است كه بيننده‏ى خواب دچار اتفاقات بدى خواهد شد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

آب و هواي خوب : امنيت در همه امور

آب و هواي بد : خبرهاي نا خوشايند

باد شديد : يك رفاقت بزرگ

آب و هواي طوفاني : دشمنان بدنبال شكست شما هستند.

آب وهواي باراني : خبري دريافت خواهيد كرد كه شما را غمگين ميكند.

جوک های شیرازی

آبنوس

محمد بن سيرين گويد:

ديدن آبنوس در خواب، مردي بود كه در كار خويش سخت و محكم، اما توانگر و بخيل بود و از وي چيزي به كس نرسد

 

ابراهيم كرماني گويد:

آبنوس در خواب، زني بود هم بر اين صنعت كه ياد كرده شد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

آبنوس در خواب،دلالت بر كسي باشد که صفات سخت کوشي دارد بر سر پيمان ماندن و به ثروت رسيدن و غيره به او مربوط مي شود.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آبنوس در زندگي ما چوبي است محکم و گران قيمت و در خواب نيز به استحکام و قوت تعبير مي شود. برخي از معبران آبنوس را به بخل و حسد تعبير کرده اند و نوشته اند، داشتن شيئي خاص از چوب آبنوس که احساس کنيد به خود شما تعلق دارد بخل است و خست و حسد. اگر عصايي از چوب آبنوس داشته باشيد بر مردي محکم و استوار اما خشک که سود او کمتر عايد ديگران مي شود متکي مي گرديد. اگر صندوق يا کمدي از چوب آبنوس ببينيد که در خانه شماست زني متشخص و مقتدر به زندگي شما قدم مي نهد ولي اگر آن شيئي را در جايي ناشناخته مشاهده نموديد زني با اين خصوصيات با شما برخورد مي کند. ديدن دري از چوب آبنوس برخورد و رو به رو شدن با مردي است محکم و استوار. اگر آن در بسته باشد نمي توانيد از آن مرد بگذريد و از او متنفع شويد ولي اگر باز باشد براي شما موثر و مفيد واقع مي شود.

عطر ماه تولد