روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

به تعبیر ابراهیم کرمانی

آتشکده

محمدبن سيرين گويد: آتشكده به خواب، جايگاه مكروه بود.   ابراهيم كرماني گويد: آتشكده جايگاه مردم احمق و خالي بود. اگر بيند كه در آتشكده رفت و از آنجا چيزي به وي رسيد، دليل كند كه آن مقدار مذلت و خواري به وي رسد، ليكن از بدي برهد و سرانجام پشيماني خورد.

نرم افزار مدت تماس

آبنوس

محمد بن سيرين گويد: ديدن آبنوس در خواب، مردي بود كه در كار خويش سخت و محكم، اما توانگر و بخيل بود و از وي چيزي به كس نرسد   ابراهيم كرماني گويد: آبنوس در خواب، زني بود هم بر اين صنعت كه ياد كرده شد.   حضرت امام جعفر صادق فرمايد: آبنوس در خواب،دلالت  – ادامه تعبیر خواب آبنوس…

طالع بینی باستان