درکتاب سرزمين روياها آمده است : صداي بع بع يك بره را مي شنويد : خوشبختي در كارها صداي بع بع تعدادي بره را مي شنويد : خوشبختي در خانواده بره ها را مي بينيد كه بع بع مي كنند : در آمد شما بيشتر خواهد شد . تعداد كثيري بره در حال بع بع  – ادامه تعبیر خواب بع بع…

فال تاروت اندروید