آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ گرفتن بستة پستي در خواب ، نشانة ناخوشنودي از وضع مساعد زندگي است . و بازگشتن فردي عزيز از سفر . ۲ـ حمل كردن بستة پستي در خواب ، علامت كار كردن روي موضوعي مطلوب است . ۳ـ اگر در خواب بستة پستي از دستتان بيفتد ، نشانة آن است كه  – ادامه تعبیر خواب بسته پستي…

نرم افزار محاسبه سن