اچ ميلر مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد با كسى پيمان دوستى مى‏بنديد، نشانه‏ى آن است با فردى آشنا مى‏شويد كه يكى از دوستان عزيز و باوفاى شما مى‏شود

نرم افزار محاسبه سن