درکتاب سرزمين روياها آمده است : پرندگان بال مي زنند : يك بي وفايي درحق شما ميشود. پرندگان بسياري بال مي زنند : مراقب رقيب باشيد. پرندگان روي درخت بالشان را بازبسته مي كنيد : مراقب اعمال يكي از اعضاء فاميل باشيد . مرغابيها روي آب بالشان را باز و بسته ميكنند : نامزد يا  – ادامه تعبیر خواب بال زدن…

فال تاروت اندروید