درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب بافتني : آسايش در خانه يك طرح فانتزي ميبافيد : شوهر شما دوست داشتني و مورد توجه خواهد بود . يك زن جوان خواب ببيند كه مي بافد : او فوراً ازدواج خواهد كرد. يك مادرخواب ببيند كه مي بافد : او فرزندان بسيار مطيعي خواهد داشت .  – ادامه تعبیر خواب بافتن…

فال تاروت اندروید