روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

باز

باز کردن

درکتاب سرزمين روياها آمده است: بسته ها را باز مي كنيد : يك كار سخت در انتظار شماست . زندانيان را از بند شان آزاد مي كنيد : اتفاقات غيره مترقبه در پيش است . گره يك طناب را باز مي كنيد : يك راز فاش خواهد شد . يك سگ را باز مي كنيد  – ادامه تعبیر خواب باز کردن…

فال تاروت اندروید

باز

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بازي بگرفت يا كسي به وي داد و آن باز مطيع او بود، يعني بر دست وي نشست، دليل نمايد بر بزرگي قدر و افزوني جاه و منزلت. اگر او بيند كه بازي سفيد بر دست او نشست، دليل كه از پادشاه قدر و منزلت يابد. اگر بيند باز  – ادامه تعبیر خواب باز…

فال تاروت اندروید