آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ ديدن باربر در خواب ، علامت بدشانسي و روبرو شدن با حوادث تلخ است . ۲ـ اگر خواب ببينيد خودتان باربر هستيد ، نشانة آن است كه به محيطهايي فقيرانه پا خواهيد گذاشت . ۳ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است كه از هر موقعيتي به نفع خود بهره  – ادامه تعبیر خواب باربر…

فال تاروت اندروید