روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اچ میلر

اهانت

آنلی بيتون میگويد: اگر در خواب ببينيد كه در دادگاه، به يك قاضى اهانت مى‏كنيد، بيانگر بى‏دقتى در انجام كارها است. اگر در خواب كسى به شما اهانت كرد، به اين معنا است كارى انجام مى‏دهيد كه به شما احترام مى‏گذارند.   اچ ميلر می‏گويد: اگر در خواب ببينيد فرد اهانت كننده يك بچه است،  – ادامه تعبیر خواب اهانت…

فال تاروت اندروید

انجير

محمدبن سيرين گويد: خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا كسي بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد.   ابراهيم كرماني گويد: انجير زرد به خواب ديدن  – ادامه تعبیر خواب انجير…

نرم افزار مدت تماس