روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اچ ميلر

باران

حضرت دانيال گويد: باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب ديدن باران به وقت خويش نيكوتر است به وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانكه بر يك جا باران سخت مي باريد و جز  – ادامه تعبیر خواب باران…

فال تاروت اندروید

اصطبل

اچ ميلر می‏گويد: ديدن اصطبل در خواب، نشانه‏ى شركت در يك مهمانى دوستانه و سودمند است.   آنلي بيتون میگويد: سوختن اصطبل در خواب، بيانگر تغييراتى خوشايند در زندگى شما است.

طالع بینی باستان

اخبار

اچ ميلر میگويد: اگر در خواب خبر خوشى شنيديد، علامت آن است كه خبر بدى به شما مى‏رسد و اگر در خواب خبر بدى شنيديد، نشانه‏ى آن است كه خبر خوبى به شما خواهند داد.

فال تاروت اندروید

آلبوم عکس

اچ ميلر میگويد: ديدن آلبوم عكس در خواب، بيانگر اين است كه شما بسيار خوشبخت خواهيد شد و دوستان بسيار صميمى پيدا خواهيد كرد. اگر زن جوانى در خواب مشغول تماشاى آلبوم عكس باشد، نشانه‏ى آن است كه به زودى همسر و همدمى را كه دلخواه او است به دست مى‏آورد. آمرزش   آنلي بيتون  – ادامه تعبیر خواب آلبوم عکس…

نرم افزار محاسبه سن

آتش بازي

لوک اويتنهاو مي گويد : تماشاي آن :به جشني دعوت خواهيد شد آتش بازي کردن : در يک بازي در فضاي باز شرکت خواهيد کرد   آنلي بيتون مى‏گويد: آتش بازى در خواب، علامت تندرستى و سلامتى است. اگر دخترى در خواب بيند كه آتش بازى مى‏كند، دليل ديدن مكان‏ها دور مى‏باشد.   اچ ميلر  – ادامه تعبیر خواب آتش بازي…

فال تاروت اندروید

آبتني

غوطه خوردن در آب سرد به قصد خنک شدن   يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن خود در آب روشن تندرستي بود ديدن خود در آب تيره صدقه دهد   اچ ميلر مى‏گويد: اگر ببينيد كه در هوايى آزاد آب تنى مى‏كنيد، به معنى اين است كه موفقيت بسيارى در پيش روى شما است. اگر  – ادامه تعبیر خواب آبتني…

طالع بینی باستان