ليلا برايت میگويد: اگر فردى خواب فرزند خود را ببيند، بيانگر داشتن عمرى طولانى و پر ثمر است.

نرم افزار محاسبه سن