آنلي بيتون می‏گويد: اگر خواب ببينيد در انتخابات شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه در مباحثي شركت مي كنيد كه براي موقعيت اجتماعي و مالي شما زيان آور است .   درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما در انتخابات شركت مي كنيد : اميدها و آرزوهاي شما برآورده ميشود . ديگران در  – ادامه تعبیر خواب انتخابات…

طالع بینی باستان