ليلا برايت میگويد: ديدن انبر آتش در خواب، به اين معنا است كه بايد با اعتماد به نفس بيشترى به انجام كارها بپردازيد.

فال تاروت اندروید