لوک اويتنهاو مي گويد : امتحان دادن : احتمال اين هست که شغلي پر در آمدتر بيابيد قبول شدن در امتحان : انتظارات شما بر آورده خواهند شد مردود شدن در امتحان : جاه طلبي شما بالاتر از حد معمول است از کسي امتحان گرفتن : شما خدمت بزرگي به شخصي خواهيد کرد   مولف  – ادامه تعبیر خواب امتحان…

طالع بینی باستان