فال تاروت رایگان

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

امام صادق

تراس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تراس در خواب های مضر است. راهی است که از آن راه از غمها و رنج ها و ناراحتی ها می گریزیم و دل تنگی ها را پشت سر می نهیم بخصوص اگر در خواب ببینیم که از اتاقی تاریک و تنگ به یک تراس روشن قدم نهاده ایم. تراس هر  – ادامه تعبیر خواب تراس…

فال تاروت اندروید

ترازوگر

به خواب دیدن، پادشاه عدل است و ترازوی راست، قاضی راست حکم بود یا وزیر عادل. حضرت امام جعفر صادق فرماید: ترازوی قیامت در خواب دیدن بر شش وجه است. اول: قاضی . دوم: پادشاه. سوم: فقیه. چهارم: میانجی. پنجم: حکم راست. ششم: حکم نا راست. اگر بیند کردار نیک وی در ترازوی قیامت، بیش  – ادامه تعبیر خواب ترازوگر…

فال تاروت اندروید

ترازو

محمد بن سیرین گوید: ترازو در خواب قاضی است. اگر بیند ترازوی نو داشت یا کسی بدو داد، دلیل که در آن موضع قاضی و فقیهی پاک دین بود و کفه ترازو، سمع قاضی است و دِرَم ها که در آن بود، خصومت است، که نزد قاضی کند و سنگهای ترازو، عدل و داد است  – ادامه تعبیر خواب ترازو…

طالع بینی باستان

تذکر دادن

آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب ببینید که به کسی تذکر می‏دهید، نشان‏دهنده‏ی آن است که با انجام کارهای خوب نزد اطرافیان محبوبیت به دست می‏آورید.

فال تاروت اندروید

تذرو

مرغی بسیار رنگی است محمد بن سیرین گوید: تذرو مرغی است و درخواب مردی غدّار است و تذرو ماده زنی ماده زنی فریبنده است. معبران گفته اند: تذرو مال حرام است، که به حیله به دست آورد، اگر بیند با تذرو در نبرد است، دلیل که با کسی غدار او را خصومت افتد. اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب تذرو…

جوک های شیرازی

تدفین

هانس کورت می‏گوید: اگر خواب ببینید که در مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکانتان شرکت می‏کنید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار گرفتاری و بیماری نشوید. اگر در مراسم خاکسپاری همه ناراحت و غمگین باشند، به این معنا است که دچار غم و اندوه می‏شوید. لیلا برایت می‏گوید: اگر در  – ادامه تعبیر خواب تدفین…

نرم افزار مدت تماس

تخمها

کرمانی گوید : تخمها در خواب دیدن آنچه ترش وتلخ وناخوش بود جمله دلیل بر غم واندیشه کند خاصه خوردن آن بدتر ومصعب تر است اما آنچه به طعم شیرین وخوشبو بود خوردن آن در خواب منفعت اندک است جابر مغربی گوید : تخمها در خواب دیدن و خوردن آن نیکو باشد مگر آن تخم  – ادامه تعبیر خواب تخمها…

فال تاروت اندروید

تخمه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند او را تخمه است، دلیل که مال زنی خورد و فساد کند و باید که از آن گناه توبه کند، تا از عقوبت حق تعالی نجات یابد و عقیده معبران آن است که تخمه در خواب دیدن، در آن خیر نباشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تخمه درخواب  – ادامه تعبیر خواب تخمه…

نرم افزار محاسبه سن

تخم مرغ

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است . ۲ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه  – ادامه تعبیر خواب تخم مرغ…

طالع بینی باستان

تخم کاشتن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که تخم کاشت و باز جمع کرد، دلیل که شرف و بزرگی یابد. اگر دید از آنجا که کاشته بود خورد، دلیلش از این نیکوتر است. اگر بیند از آن چه کِشته بود چیزی حاصل نگردید و یا ندانست که چیست و اندک و بسیار آن  – ادامه تعبیر خواب تخم کاشتن…

نرم افزار محاسبه سن