آنلي بيتون میگويد: اگر در خواب احساس كنيد چيزى خوشايند به شما الهام مى‏شود، بيانگر پيروزى در مقابل مشكلات زندگى است.

نرم افزار مدت تماس