لوک اويتنهاو مي گويد : آموختن: يک دشمن خائن به کسي آموزش دادن : يک منبع در آمد غير منتظره حروف الفبا : مسافرت به کشورهاي دوردست نوشتن آنها : بدبختي   درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب الفبا : يك دوست غايب برخواهد گشت . حروف الفبا را مي نويسيد : خبرهاي غيره  – ادامه تعبیر خواب الفبا…

طالع بینی باستان