درکتاب سرزمين روياها آمده است : افكار و ارواح دور سر شما مي چرخند : در كارهايتان بسيار دقت كنيد كه فريب نخوريد . افكار پليد را از خود دور مي كنيد : مراقب رقيب باشيد . افكار پليد شما را آزار مي دهد : دوستان شما را فريب مي دهند . افكار پليد مانع  – ادامه تعبیر خواب افکار پليد…

نرم افزار مدت تماس