روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

افتادن

افتادن در آب

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه در آب بيفتاد، دليل كند كه در رنج و غم گرفتار شود   لوک اويتنهاو مي گويد : در آب افتادن : رنج   منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور مي خورديد با زور مندي دست و پنجه نرم مي کنيد که احتمالا  – ادامه تعبیر خواب افتادن در آب…

نرم افزار محاسبه سن

افتادن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه بر روي افتاد، دليل تشويش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. اگر بيند كه ازجايگاهي بلند به زير افتاد، چنانكه از كوهي يا از بامي يا از ديواري، دليل كه آرزويي در وي تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.   ابراهيم كرماني گويد:  – ادامه تعبیر خواب افتادن…

فال تاروت اندروید