آنلي بيتون میگويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد از راه نفوذ و اعتبار ديگران به دنبال رتبه و مقامي هستيد ، نشانة آن است كه به اهداف خود دست نخواهيد يافت . ۲ـ اگر خواب ببينيد صاحب اعتبار و مقامي مهم هستيد ، علامت آن است كه آينده اي درخشان در پيش رو خواهيد داشت .  – ادامه تعبیر خواب اعتبار…

نرم افزار محاسبه سن