درکتاب سرزمين روياها آمده است : يك دستگاه اشعه ايكس : نگرانيهاي شما برطرف ميشود . شما را زير اشعه ايكس مي گذارند : ناكامي پشت ناكامي. نتايج يك آزمايش با اشعه ايكس : يك حادثه دلپذير آزمايش اشعه ايكس روي ديگران انجام مي دهيد : مشاجره در فاميل شما يك دستگاه اشعه ايكس را  – ادامه تعبیر خواب اشعه ايکس…

طالع بینی باستان