آنلي بيتون میگويد: اگر دخترى در خواب نامزدش را ببيند كه مشتاقانه منتظر ديدار او است، نشانه‏ى شنيدن اخبار خوشايند و پذيرفتن پيشنهادى است كه سال‏ها منتظرش بود. اگر در خواب خود را مشتاق ديدار كسى ببينيد به معناى آن است كه خبرهايى خوب از دوستانتان خواهيد شنيد.

فال تاروت اندروید