ليلا برايت می‏گويد: اگر در خواب دچار اشتباهى شويد، نشانه‏ى بى‏احترامى ديگران نسبت به شما است. اگر از قبل اشتباهى انجام داده‏ايد و آن را در خواب ببينيد، بدين معنا است كه اهميت زيادى به خود مى‏دهيد.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما در اشتباه هستيد : دوستان شما را سرزنش خواهند كرد  – ادامه تعبیر خواب اشتباه…

فال تاروت اندروید