ليلا برايت می‏گويد: ديدن اسكناس‏هاى زياد در خواب، نشان دهنده‏ى به خطر افتادن موقعيت مالى شما است. اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسكناس ديديد، نشانه‏ى آن است كه چيزى موقعيت شما را تهديد مى‏كند.

نرم افزار مدت تماس