آنلي بيتون میگويد: ۱ـ ديدن اسكله در خواب ، نشانة آن است كه در آينده تصميم مي گيريد به جهانگردي بپردازيد . ۲ـ اگر خواب ببينيد هنگام ايستادن بر اسكله به كشتي ها نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته ها ي شما به ثمر خواهد رسيد .   ليلا برايت  – ادامه تعبیر خواب اسکله…

فال تاروت اندروید