روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اسکلت

اسکلت مرگ

آنلي بيتون میگويد: ۱ـ ديدن اسكلت مرگ در خواب ، نشانة آن است كه به تأثيرات منفي كار ديگران مبتلا خواهيد شد و خوشبختي از چنگ شما مي گريزد . ۲ـ ديدن اسكلت مرگ روي اعلامية سوگواري ، نشانة آن است كه ترس و هراس شما بي جهت است ، وقايع مطلوبي برايتان رخ خواهد  – ادامه تعبیر خواب اسکلت مرگ…

فال تاروت اندروید

اسکلت

آنلي بيتون میگويد: ۱ـ ديدن اسكلت در خواب ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خود رنج خواهيد كشيد . ۲ـ اگر خواب ببينيد پوست و گوشتي بر تنشان نيست و اسكلتي هستيد ، علامت آن است كه از موضوعي بيهوده عذاب مي كشيد ، بايد بيشتر به خود مسلط شويد . ۳ـ اگر  – ادامه تعبیر خواب اسکلت…

فال تاروت اندروید