آنلي بيتون میگويد: ۱ـ ديدن اسكلت در خواب ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خود رنج خواهيد كشيد . ۲ـ اگر خواب ببينيد پوست و گوشتي بر تنشان نيست و اسكلتي هستيد ، علامت آن است كه از موضوعي بيهوده عذاب مي كشيد ، بايد بيشتر به خود مسلط شويد . ۳ـ اگر  – ادامه تعبیر خواب اسکلت…

نرم افزار محاسبه سن