خالد اصفهاني گويد: اگر بيند به خانه بزرگتري اسباب کشي کرد دليل آن است که اشتياق زياد براي پر معنا کردن ومفهوم دادن به زندگي دارد   آنلي بيتون میگويد: اگر در خواب خود را مشغول اسباب كشى ديديد، نشانگر آن است كه به زودى اتفاقاتى رخ مى‏دهد كه مجبور مى‏شويد، حالت مبهم خود را  – ادامه تعبیر خواب اسباب کشي…

فال تاروت اندروید