آنلي بيتون میگويد: ۱ـ ديدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است كه به بدبختي دجار خواهيد شد . ۲ـ اگر خواب ببينيد فردي از اسارتگاه آزاد مي شويد ، علامت آن است كه سرانجام از شر بدبختي و نوميدي خود را آزاد خواهيد ساخت .

نرم افزار مدت تماس