آنلي بيتون می‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد ناگهان روي چيزي مي خوريد و تعادل خود را از دست مي دهيد ، نشانة آن است كه با بي دقتي وظايف خود را انجام خواهيد داد. ۲ـ اگر خواب ببينيد ديگران به گونه اي تعادل خود را از دست مي دهند ، نشانة آن است كه از  – ادامه تعبیر خواب از دست دادن تعادل…

فال تاروت اندروید