لوک اويتنهاو مي گويد : ازدواج -عروسي : رسيدن به هدف ازدواج کردن : سود ، خوشبختي ، در برخي موارد ميتواند به معناي اختلافات نيز باشد ديدن شوهر : اميدهاي واهي ديدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن يک موقعيت مشکل به خير و خوشي     محمدبن سيرين گويد: اگر بيند  – ادامه تعبیر خواب ازدواج…

نرم افزار محاسبه سن