آنلي بيتون می‏گويد: ۱ـ اگر در خواب صداي ارگ را از كليسا بشنويد ، علامت آن است كه افراد خانواده از يكديگر جدا خواهند شد. ۲ـ اگر خواب ببينيدبا ارگ آهنگ دلپذيري را مي نوازيد ، علامت آن است كه از آسايش دنيوي بهرمند مي گرديد و امتيازات اجتماعي زيادي به دست مي آوريد. ۳ـ  – ادامه تعبیر خواب ارگ…

نرم افزار مدت تماس