درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك ارمني : سرنوشت شما به نا اميدي و مصيبت كشيده ميشود. شما ارمني هستيد : يك اتفاق مهم و جالب رخ خواهد داد . شما به همراهي يك ارمني هستيد : بازگشت يك دوست قديمي تعداد بسياري ارمني : نامه اي كه مدتها انتظارش را داشتيد به  – ادامه تعبیر خواب ارمني…

فال تاروت اندروید