درکتاب سرزمين روياها آمده است : به شما احترام مي گذارند : زندگي شما مملو از شادي ميشود. شما احترامتان را از دست ميدهيد : يكي از دوستانتان ميميرد . به اشخاص ديگر احترام ميگذارند : ضرر مالي

طالع بینی باستان