محمد بن سيرين گويد: ابروها ديدن به خواب دين بود. اگر بيند كه ابروهايش تمام بود و هيچ نقصان در آن نبود، دليل است كه زينت وي تمام و كمال بود. اگر ديد كه ابروهايش فرو ريخت، تاويلش به خلاف اين بود.   ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ابرو نداشت يا موي ابرويش فرو  – ادامه تعبیر خواب ابروها…

جوک های شیرازی