روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

ابراهیم کرمانی

بازی ورق

آنلي بيتون می گويد: اگر در خواب ببينيد كه در بازى ورق برنده مى‏شويد، به اين معنا است كه قاضى در دادگاه به نفع شما رأى صادر مى‏كند، اگر در بازى ورق بازنده شويد، به اين معنا است كه توطئه‏ى. دشمنان شما را گرفتار مى‏سازد. ورق بازى كردن در خواب براى سرگرمى، نشان‏دهنده‏ى آن است  – ادامه تعبیر خواب بازی ورق…

نرم افزار مدت تماس

بازی چشم بندی

آنلي بيتون می گويد: اگر در خواب ببينيد كه با ديگران مشغول بازى چشم‏ بندى هستيد، به اين معنا است كه در كارى شركت مى‏كنيد كه احتمالا به شما ضرر میرساند

نرم افزار محاسبه سن

بازی

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بازي در اينجا جست و خيز و بازي است آن طور که کودکان بازي مي کنند و به دنبال يکديگر مي دوند. با مهره بازي کردن و انواع سرگرمي هاي ديگر از اين قبيل مورد نظر نيست فقط جست و خيزهاي شادمانه، مثل گرگم به هوا، اکردوکر،قايم موشک و غيره. اين  – ادامه تعبیر خواب بازی…

نرم افزار مدت تماس

بازرس

ليلا برايت می ‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه بازرس شده‏ ايد، به اين معنا است كه دست به كارهايى مى‏زنيد كه دوست نداريد كسى از آن مطلع شود. ديدن بازرس در خواب، بيانگر آن است كه براى مدتى كوتاه دچار گرفتارى مى‏شويد

طالع بینی باستان

بارکشيدن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه بر پشت بار سبك داشت، دليل كه به قدر و جنس آن بار وي را منفعت رسد. اگر بيند كه بر پشت بار گران داشت، دليل كه گناه و معاصي بسيار كند. ابراهيم كرمانی گويد: اگر بيند كه بار بسيار داشت و دانست كه از ملك او است.  – ادامه تعبیر خواب بارکشيدن…

نرم افزار مدت تماس

بارانی

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر تن او باراني بود و او در خدمت پادشاه بود، دليل است كه نام نيك او و مدح و ثناي او در پيش مردمان فاش شود. اگر باراني او از جهت جامه بود، دليل است كه او فائده ديدن در دنيا حاصل شود.   ابراهيم كرمانی گويد:  – ادامه تعبیر خواب بارانی…

فال تاروت اندروید

بادنجان

محمد بن سيرين گويد: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بيوقت و اگر پخته بود و اگر خام، دليل غم و اندوه بود بقدر آن كه خورده بود، دليل تر و خشك آن يكسان بود.   ابراهيم كرمانی گويد: اگر بيند كه بادنجان بسيار داشت، ليكن جمله را ببخشيد يا بفروخت  – ادامه تعبیر خواب بادنجان…

فال تاروت اندروید

انجير

محمدبن سيرين گويد: خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا كسي بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد.   ابراهيم كرماني گويد: انجير زرد به خواب ديدن  – ادامه تعبیر خواب انجير…

فال تاروت اندروید

انار

حضرت دانيال گويد: اصل انار به خواب مال است. ليكن به قدر همت مردم خاصه كه به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بيند انار از درخت ببريد و بخورد، دليل كه از زني صاحب جمال منفعت يابد.   محمدبن سيرين گويد: اگر انار شيرين به خواب بيند، مال  – ادامه تعبیر خواب انار…

طالع بینی باستان

افسون

محمد بن سيرين گويد: افسون نمودن در خواب فريفتن مردم بود مگر آن افسون كه به نامهاي خداي عزوجل و به ايات قران بود. و چون افسونگر در خواب بيند كه از آن وي را با شخصي ديگر در شفا و راحت پديد آمد، دليل كه از غم و راحت به كام دل رسد. اگر  – ادامه تعبیر خواب افسون…

فال تاروت اندروید