لوک اويتنهاو مي گويد : آپارتمان : دوستان خوب داشتن آپارتمان زيبا : احتياط شما را بسوي رستگاري هدايت خواهد کرد آپارتمان کوچک : تلاشهاي شما بيهوده خواهند بود آپارتمان اجاره کردن : يک اتفاق ناخوشايند خواهد افتاد بازديد کردن آپارتمان : تحولاتي خواهيد داشت   درکتاب سرزمين روياها آمده است : در يك آپارتمان  – ادامه تعبیر خواب آپارتمان…

طالع بینی باستان