درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب آه و ناله : شادي گريه و زاري : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهيد داد بچه ها آه و ناله مي كنند : پول افراد فاميل آه و ناله مي كنند : بايد خرجهايتان را كمتر كنيد

فال تاروت اندروید