روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آنلی بیتون

بالكن

لوک اويتنهاو مي گويد : بالکن : نگاهتان به آينده درست است روي بالکن بودن : بر آورده شدن آ رزوها از روي بالکن افتادن : بر آورده نشدن آرزوها   ليلا برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه در بالكنى ايستاده‏ايد، نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است.   آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد  – ادامه تعبیر خواب بالكن…

فال تاروت اندروید

بالش

محمد بن سيرين گويد: بالش درخواب خادم است بيننده خواب را. اگر بيند بالشي نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، يا شخصي به وي داد، دليل است كه او را خادم يا خدمتكاري مصلح و پارسا پيدا شود. اگر بيند بالش او كهن و چركين و زرد وسياه باشد، تاويلش به خلاف اين است.اگربيند  – ادامه تعبیر خواب بالش…

نرم افزار محاسبه سن

باقلا

محمد بن سیرین گوید: دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کند و حکم تاویل آن در تر و خشک یکسان است. اگر بیند که نخورد غم و اندوه کمتر بود   ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که شخصی باقلا بدو  – ادامه تعبیر خواب باقلا…

نرم افزار مدت تماس

بارکشيدن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه بر پشت بار سبك داشت، دليل كه به قدر و جنس آن بار وي را منفعت رسد. اگر بيند كه بر پشت بار گران داشت، دليل كه گناه و معاصي بسيار كند. ابراهيم كرمانی گويد: اگر بيند كه بار بسيار داشت و دانست كه از ملك او است.  – ادامه تعبیر خواب بارکشيدن…

فال تاروت اندروید