روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آنلی بيتون

باز جویی

هانس كورت می‏گويد: اگر در خواب از شما بازجويى كنند، به اين معنا است كه در ارتباط برقرار كردن با اطرافيان دچار مشكل مى‏شويد.   آنلی بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كسي شما را بازجويي مي كند ، نشانة‌ آن است كه در پايدار كردن روابط خود با دوستانتان شكست خواهيد خورد .

نرم افزار محاسبه سن

بازار

لوک اويتنهاو مي گويد : بازار : سعي کنيد سطح معلومات خود را بالا ببريد   آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد در بازار هستيد ، علامت آن است كه در تمامي امور زندگي توفيق خواهيد يافت . ۲ـ ديدن بازاري متروك در خواب ، علامت آن است كه پريشان و افسرده خواهيد شد  – ادامه تعبیر خواب بازار…

نرم افزار مدت تماس

باربر

آنلی بيتون می‏گويد: ۱ـ ديدن باربر در خواب ، علامت بدشانسي و روبرو شدن با حوادث تلخ است . ۲ـ اگر خواب ببينيد خودتان باربر هستيد ، نشانة آن است كه به محيطهايي فقيرانه پا خواهيد گذاشت . ۳ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است كه از هر موقعيتي به نفع خود بهره  – ادامه تعبیر خواب باربر…

فال تاروت اندروید

باران

حضرت دانيال گويد: باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب ديدن باران به وقت خويش نيكوتر است به وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانكه بر يك جا باران سخت مي باريد و جز  – ادامه تعبیر خواب باران…

نرم افزار مدت تماس

بار

منوچهر مطيعی تهراني گويد: ديدن بارهاي زياد در خواب، آنچنان که در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود خير و نيکي است. بارکشيدن سود بردن است در صورتي که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانيد باري که مي کشيد و مي بريد به خودتان تعلق دارد نه  – ادامه تعبیر خواب بار…

نرم افزار محاسبه سن

باد و بوران

يوسف نبی عليه السلام گويد: ديدن باد سخت بيگانه باشد   آنلی بيتون می‏گويد: مشاهده‏ى باد و بوران شديد در خواب، بيانگر آن است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه در به ثمر رسيدن آن دچار شك و ترديد شده‏ايد. ديدن باد و بوران شديد در خواب ، نشانة دست زدن به كاري دشوار و نوميد  – ادامه تعبیر خواب باد و بوران…

نرم افزار محاسبه سن

بادکنک

آنلی بيتون میگويد: ۱ـ ديدن بادكنك در خواب ، علامت آن است كه در صورتي كه مراقب سلامت خود نباشيد در آينده با مشكلات زيادي روبرو مي شويد . ۲ـ اگر در خواب بچه ها را مشغول بادكردن بادكنك ببينيد ، نشانة آن است كه انتظاري كه براي رسيدن به آسودگي و فراغت داشته ايد  – ادامه تعبیر خواب بادکنک…

طالع بینی باستان

بادبزن

آنلی بيتون میگويد: ۱ـ ديدن بادبزن در خواب ، علامت آن است كه در آيندة نزديك خبرهايي خوب و حيرت انگيز به دست شما خواهد رسيد . ۲ـ اكر دختري خواب ببيند با باد بزن خود را باد مي زند ، نشانة آن است كه با افراد جديدي آشنا خواهد شد . اگر خواب ببيند  – ادامه تعبیر خواب بادبزن…

طالع بینی باستان

بادبادک

آنلی بيتون میگويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد بادبادكي به هوا مي فرستيد ، نشانة‌ آن است كه از طريق كارهاي نادرست ثروت زيادي به دست خواهيد آورد . ۲ـ اگر خواب ببينيد بادبادكي بر زمين افتاده است ، علامت آن است كه در زندگي با شكست و نوميدي روبرو خواهيد شد . ۳ـ اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب بادبادک…

طالع بینی باستان

باد

منوچهر مطيعی تهرانی گويد : باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است.   علامه مجلسی ( ره) گويد: اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد.   محمد بن سيرين گويد: معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد  – ادامه تعبیر خواب باد…

فال تاروت اندروید